LERU Highlights Its Priorities in Research and Innovation

University of Barcelona

La Lliga d'Universitats de Recerca Europees (LERU) ha definit recentment les prioritats de cara al nou programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea (UE), l'FP10, que substituirà l'actual, l'Horitzó Europa, a partir del 2027. Aquests punts clau impliquen un augment "urgent" de la inversió en aquestes dues partides, entre altres accions que es poden consultar en el full de ruta de la LERU. 

Les vint-i-quatre universitats membres de la xarxa, entre les quals s'inclou la Universitat de Barcelona (UB), coincideixen en el fet que el programa marc és una eina essencial per afrontar els desafiaments europeus, incrementar la competitivitat i aconseguir autonomia estratègica. Per això, "cal simplificar-ne el funcionament perquè tingui més impacte". 

La desigualtat o el canvi climàtic són amenaces que interpel·len directament la societat europea. La LERU creu fermament que la recerca i la innovació són els pilars principals per continuar construint el progrés europeu. La xarxa aposta per dotar d'un pressupost de 200.000 milions d'euros el desè programa marc, la qual cosa donaria estabilitat al full de ruta europeu.

/Public Release. This material from the originating organization/author(s) might be of the point-in-time nature, and edited for clarity, style and length. Mirage.News does not take institutional positions or sides, and all views, positions, and conclusions expressed herein are solely those of the author(s).View in full here.